Sunday, September 9, 2007

တာဝန္သိ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦီးထံမွ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ။

သက္ဆိုင္ရာ၊သက္ဆိုင္ေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသို႔…

ေအာက္ပါတင္ျပခ်က္မ်ားသည္တပ္မေတာ္အမည္သိကၡာႏွင့္ မွန္ကန္ေသာေစတနာျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ႏုိင္ငံတာဝန္ႀကီးမားစြာရယူထမ္းေဆာင္ ေနၾကရေသာတပ္မေတာ္ ဦးစီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိး ေရွ႕ရွဳႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ထိေရာက္မွန္ကန္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူမ်ား ေလး စားရေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ျမတ္ႏူိးရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္၊ သမိုင္းတင္က်န္ရစ္ရန္ အတြက္ ေလးနက္စြာ စဥ္းးစား၊ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏူိင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏူိင္ငံျပႆနာ အရပ္ရပ္အား ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ခ်ဥ္းကပ္ပံုလြဲမွားေနသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္း အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးသိရွိ ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မိမိတို႔လက္ရွိဘဝရပ္တည္မႈ (ေရတိုေခတၱ အခ်ိန္တို ခဏတာ) အတြက္အဓိကဦးစားေပးထား၍ ဘဝ ႏွင့္ ဆႏၵအသိတရား ႏွင့္လုပ္ရပ္ကြာျခားျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ သန္းေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားေရငံုႏူတ္ ပိတ္၍ ေန ့စဥ္ဘဝ ျဖတ္သန္း ေနၾကသည္။

ဤျဖစ္စဥ္၏အဓိကျပႆနာမွာ ပိတ္ဆို႔ေတြးေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ပကတိရရွိထားေသာ အေျခအေန ထာဝရ တည္ၿမဲေအာင္ ႀကိဳးစားမွ ငါ့ႏွင့္မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကေသာအာဏာရ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕၏ ဦီးေဆာင္မႈေနာက္တြင္ လိုက္ပါေနၾကသူမ်ား၊ အမွန္တရားႏွင့္ျဖစ္ စဥ္ တြက္ခ်က္မႈ လြဲမွား စြာရွိ ေနသည္ကို သတိမျပဳႏူိင္ေသးသူတို႔ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ျပည္သ႔ူဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားမွာ စားဝတ္ေနေရး၊ လူသားတစ္ဦးး၏ အေျခခံအက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုကဲသို႔ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရျခင္း အေပၚအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ၏ သံုးသပ္တင္ျပပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေတြရွိရသည္၊ ေျဖရွင္းသင့္သည္အေနအထားမ်ားစြာထဲမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးေမာင္ေအးတို႔၏ ထာဝရတဖက္သတ္ပံုေသစဥ္းစားထားေသာ ဖိႏွိပ္ေျဖရွင္းနည္း ကိုသာေအာက္ေျခတာဝန္ယူပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ၊ သားအက်ဳိးေရွ႕ရွဳလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အင္အားစုေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အလြန္ စိတ္ထိခိုက္ရ ပါ သည္။

အမ်ဳိးသားေရးရွဳေထာင့္မွတင္ျပရေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တရား မွ်တေသာ၊နည္းလမ္းကိုသာလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္ ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္၎၊ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရာတြင္၎၊ ယခုကဲ့သို႔ မတရားတဖက္သတ္ အႏူိင္က်င္ ့လုပ္ ေဆာင္ ေနျခင္းမွာ မိဘျပည္သူမ်ား၏ အလိုဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေနသည္ ဟုနား လည္မိပါ သည္။

ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (န.အ.ဖ)ဥကၠဌႏွင့္ ဒုဥကၠဌ တို႔၏ အားၿပိဳင္ ဦးေဆာင္ေနျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေရႊမန္း တာဝန္ေပးသမွ်လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ (န.အ.ဖ)ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီး ၃-၄ဦး တို႔၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ လုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား၊ အေရးကိစၥမ်ားထက္၊ ၎မိသား စုဝင္မ်ား၊ သင့္ၿမတ္ေသာေဆြမ်ဳိး မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြလာဘ္ေပးသူ တို႔အတြက္သာ တပ္မေတာ္သည္စေတးခံအျဖစ္၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ အတြက္ တပ္မေတာ္၏ အမည္ႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာ အလြဲသံုးစား ခ်ခံေနရပါသည္။

ထို ့အတြက္ေၾကာင့္ေဆြးေႏြးၫိွႏူိင္းမႈမ်ား အမွန္အျမန္ ျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အာဏာရွင္(အလြဲသံုးစား ျပဳသူမ်ား) လူတစ္စုအဆံုးသတ္ေရး၊ ျပည္သူႏွင္တသားတည္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႏုိင္ရပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးႏူိင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ဦးစီးဦးေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင္ ့ျပည္သူႏွင့္အမွန္္တရား ဘက္မွ ရပ္တည္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီဟု သတိေပးတင္ျပလိုက္ပါသည္။

တာဝန္သိတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦီး(မငမ)
စက္တင္ဘာလ ၇ရက္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ

 
/* EOT ----------------------------------------- */