Thursday, March 27, 2008

Partition ခြဲၾကစုိ႔ ( ညီညြတ္ျခင္း အပိုင္း ၅)

ဤ Unity Part V တြင္ လုပ္ငန္းပုိင္းေလးေတြ ခြဲၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိရင္ ျဖည့္စြက္ယူၾကပါ ခင္ဗ်ား။

၁။ စိတ္သာရွင္ေစာ ဘုရားေဟာ - မိမိရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းျဖစ္တဲ့ ဓမၼနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ မိမိရဲ႕ အတြင္းသႏၲာန္ ကို လည္း သိပါၿပီ။

၂။ ေမွ်ာ္ေနရင္ လင့္သြားမယ္။ ေမွ်ာ္ျခင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ေနမည့္အစား လင့္မသြားရေအာင္ ႏုိင္ရာတာ၀န္ကုိ ကုိယ္စီယူၿပီး Work Done ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းၿပီးပါၿပီ။

၃။ အဆုိးဆုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ရာမွာလည္း နီးရာရန္သူ မိစၧာဒိ႒ိေတြကုိ လက္ဦးမႈ ရယူႏုိင္ဖုိ႔လည္း ႏႈိးေဆာ္ ၿပီးပါၿပီ။

ဒီကေန႔ေတာ့ ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္ယူ၊ ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္၊ Partition ခြဲတဲ့ အလုပ္အပုိင္းကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။

လူတန္းစားအသီးသီး၊ အလႊာအသီးသီး၊ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရည္အခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ မိစၧာဒိ႒ိေတြကုိ တြန္းလွန္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနၾကပါၿပီ။

ဥာဏ္ရွိသလုိ၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမွီသလုိ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ ဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ရာ တာ၀န္ကုိ ယူေနၾကပါၿပီ။

ဥာဏ္ရည္မတူလွ်င္ အလုပ္သေဘာမတူႏုိင္ပါ။
ဥာဏ္ရည္မတူလွ်င္ အေျပာအဆုိမတူႏုိင္ပါ။
ဥာဏ္ရည္မတူလွ်င္ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္သည့္ အရည္အေသြး မတူပါ။

မည္သုိ႔ပင္ မတူေသာ္ျငားလည္း က်ေနာ္တုိ႔သည္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရည္အေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳး အားလုံးကုိ မိစၧာ ဒိ႒ိတုိ႔အား တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေနပါသည္။ အားလုံးေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဟူေသာ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိစၧာဒိ႒ိတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္ေနျခင္းသည္ ညီၫြတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတာက Partition ပါပဲ။ ဓမၼေပတံျဖင့္ တုိင္းတာ၍ မိမိ အေကာင္းဆုံး လုပ္ႏုိင္ေသာ အလုပ္ ကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ တာ၀န္ယူႏုိင္ဖုိ႔၊ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတပါး၏ လုပ္ႏုိင္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေကာင္း/ဆုိး ေ၀ဖန္ျခင္းတုိ႔ကို မျပဳၾကဘဲ မိမိ၏ Partition အတြင္း၌ ကုိယ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အလုပ္ကုိ၊ ကုိယ္ယူႏုိင္ေသာ တာ၀န္ကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေနရန္ အေရးႀကီး ပါတယ္။

အလုံးစုံမတူညီႏုိင္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔သည္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ေစာင္းၾကည့္၊ ငဲ့ၾကည့္ၿပီး မိမိေပတံျဖင့္ သူတပါးကုိ တုိင္းတာေ၀ဖန္ေနျခင္းျဖင့္၊ အျပစ္တင္ေနျခင္းအားျဖင့္

မိမိ၏ ပစၥဳပၸန္ကို ဘာမွမလုပ္လုိက္ရဘဲ အလြန္သန္႔ရွင္း သစ္လြင္ေသာ Present Moment ကုိ ျဖဳန္းတီး ပစ္လုိက္မိသလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။
- ရည္ရြယ္ခ်က္တူညီေသာ အင္အားစုမ်ား အခ်င္းခ်င္း အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ ၿဖိဳခြဲမိသလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

- မိမိ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အင္အားစုမ်ားကလည္း ဤသို႔ျဖစ္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ရန္သူကုိ စိတ္အားတက္ေစႏုိင္ပါတယ္။
- တစ္ဦးကို တစ္ဦး မွားတယ္၊ မွန္တယ္ ေ၀ဖန္ရင္း အလြန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနသုိ႔ အခ်ိန္န႔ဲအမွ် နီးကပ္သြားၿပီး ဘာမွမျပင္ဆင္လုိက္ရဘဲ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။

Community (အဖြဲ႕အစည္း) ႏွင့္ ျပဳလုပ္မွရေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲ၍ မရႏုိင္ပါ။ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ သြယ္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းတုိ႔သည္ ျပဳကုိျပဳရ မည့္အရာလည္း ျဖစ္သည္။

Partition လုပ္ရန္ဟုဆုိရေသာ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ Attitude (သေဘာထား) သည္ အေရးႀကီးပါသည္။ Positive Attitude သည္ အေကာင္းဆုံး Partition ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶ၏ အဘိဓမၼာတြင္ ဤအဓိပၸာယ္ကုိ ေယာနိေသာမနသိကာရ ဟူေသာ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။
ေယာနိေသာမနသိကာရ ဆုိေသာ ပါဠိေ၀ါဟာရသည္ ဓမၼသဘာ၀ေလာကႀကီးကုိ ဆန္႔က်င္ဖက္မလုပ္ဘဲ ေလာ ကႀကီး ၏ အမွန္သေဘာအတုိင္း ႏွလုံးသြင္းျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ သူတစ္ပါးကုိ သူတစ္ပါးကုိ Judgment လုိက္လုပ္မေနဘဲ ေလာကဓမၼအတုိင္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြ ရွိသည္ ကုိ ကုိယ္ တုိင္ နားလည္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္တူသူမ်ား ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး Partition အတြင္း ေနထုိင္ က်င့္ၾကံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။)

(ကိုယ္လည္း ကုိယ့္တာ၀န္ ကုိယ္ယူ၊ ကုိယ့္အလုပ္ ကုိယ္လုပ္၊ ကုိယ့္ဥာဏ္ႏွင့္ ကုိယ္ေရြးခ်ယ္) အလုပ္ၿပီး ေျမာက္ေအာင္ လုပ္။
(သူလည္း သူ႔တာ၀န္ သူယူ၊ သူ႔အလုပ္ သူလုပ္၊ သူ႔ဥာဏ္ႏွင့္ သူေရြးခ်ယ္) အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္။ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ဖုိ႔သာ အဓိက ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔လက္ခံနားလည္ႏုိင္ရန္ က်ေနာ္တို႔တြင္ လက္ခံႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ (Acceptance) ႀကီးဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ရမည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္တူညီေသာ သမၼာဒိ႒ိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြင္ ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ နားခံသာ ေအာင္ ညႇိႏႈိင္းဆက္သြယ္ၾကသည့္ သေဘာမွတပါး အျပစ္တင္ျခင္း၊ အဆုိးျမင္ျခင္းမ်ား မရွိသင့္ေပ။

ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္၊ ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္ယူ …အခ်င္းခ်င္း အရည္အေသြးမတူႏုိင္တာေတြကုိ အတင္းမညွိဘဲ၊ ဖိအားမေပးဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အျမင္ျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းသင့္ေပသည္။

အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ တူညီေသာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုကိုသာ အာ႐ုံျပဳ၍ ကုိယ့္ Partition အတြင္း ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္ၿပီးေအာင္ လုပ္ေနၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ အခ်ိန္တုိင္း အႏၲရာယ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ သြားေနပါသည္။ ေနာင္မွ လုပ္ရမည့္ အသိဥာဏ္ခ်ိန္ညႇိၽမႈ ကိစၥကုိ ေနာင္မွ ေဆြးေႏြးၾကပါစုိ႔။

အရင္ဆုံး ဦးစားေပးလုပ္ရမည့္ မိစၧာဒိ႒ိေတာ္လွန္ေရးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆုံးႏုိင္ေအာင္ ကုိယ့္ အလုပ္ ကုိယ္လုပ္ရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ၾကပါစုိ႔။ ညီၫြတ္ၾကပါစုိ႔။ လူတန္းစားအားလုံး ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လုိအပ္ပါသည္။ မလုိအပ္ေသာသူဟူ၍ မရွိပါ။ အားလုံးကုိ ႀကိဳဆုိပါသည္။
(ေတာ္လွန္ေရးတြင္ လူတန္းစားအားလုံး ပါ၀င္ၾကပါစုိ႔။)

 
/* EOT ----------------------------------------- */